ประเทศไทยจะปลอดไขมันทรานส์

วันที่ 7 กันยายน 2561  1,258 Views

จาก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง “กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย” โดยมีใจความสำคัญคือ “มีปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่ากรดไขมันทรานส์  (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด” อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
 • ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ไขมันทรานส์

ไขมัน หมายถึง

 • ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย โดย 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี (kcal)
 • ไขมัน (Fat) คือไขมันที่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
 • น้ำมัน (Oil) คือไขมันที่เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง
 • ลิพิด (Lipid) คือไขมันทั้งหมดที่เป็นของเหลวและของแข็ง

ไขมันทรานส์

หน้าที่ของไขมันต่อร่างกาย

 • เป็นแหล่งของกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ ได้แก่ กรดไลโนเลอิก (Linoleic Acid, C18:2 n-6) และกรดอัลฟาไลโนเลนิก (Alpha-Linolenic Acid, C18:3 n-3)
 • เป็นตัวทำละลายวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี และวิตามินเค
 • ไขมันบางชนิดทำหน้าที่สร้างสารตั้งต้นสร้างสาระสำคัญหลายชนิดในร่างกาย เช่น โพรสตาแกลนดินคอเลสเตอรอล สเตอรอยด์ฮอร์โมน
 • เป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ในขณะที่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
 • เป็นแหล่งพลังงานให้กับกล้ามเนื้อเมื่อออกกำลังกายเป็นระยะเวลานาน เช่น การออกกำลังกายแบบแอโรบิก
 • เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ โดยไขมันกลุ่มฟอสโฟลิพิด (Phospholipids) เป็นส่วนประกอบหลักที่เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ นอกจากนี้ยังมีคอเลสเตอรอล ไกลโคโปรตีน และโปรตีนอื่นๆ
 • ช่วยส่งผ่านกระแสประสาท ไขมันบางชนิดทำหน้าที่ช่วยส่งผ่านกระแสประสาท
 • ไขมันที่สะสมอยู่รอบอวัยวะจะทำหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นตัวป้องกันอวัยวะนั้นๆ
 • เป็นสารหล่อลื่น ไขมันบริเวณข้อต่างๆ ทำหน้าที่คล้ายสารหล่อลื่นช่วยป้องกันการเสียดสี ตลอดจนลดแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างข้อต่อ
 • การบริโภคไขมันทำให้อิ่มนาน เนื่องจากไขมันใช้เวลาในการย่อยและดูดซึมมากกว่าอาหารกลุ่มอื่นจึงทำให้รู้สึกอิ่มนาน
 • เพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อย

ไขมันทรานส์

การแบ่งกลุ่มของไขมัน

 • ไขมันอิ่มตัว Saturated Fatty Acid (SFA)
 • ไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่ง Monounsaturated Fatty Acid (MUFA)
 • ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA)
 • ไขมันทรานส์ Trans Fatty Acid (TFA)

แล้วไขมันทรานส์คืออะไร?
ไขมันทรานส์ (Trans Fat) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมของไขมัน คือมีการเปลี่ยนรูปจาก cis-form เป็น trans-form ซึ่ง Trans คือการแปรสภาพไขมัน โดยทั่วไปแล้วเราสามารถพบไขมันทรานส์ได้ในอาหารจากธรรมชาติ เช่น ในกลุ่มของไขมันจากสัตว์ แต่ที่เป็นประเด็นและมีผลกระทบต่อสุขภาพ นั่นคือไขมันทรานส์ที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันโดยกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไป [Partially Hydrogenated Oils (PHOs)] สภาพของเหลวของน้ำมันแข็งขึ้น หรือกลายสภาพเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว พบในการใช้ทำอุตสาหกรรมเนยเทียม (Margarine) หรือเนยขาว (Shortening)

ไขมันทรานส์

ผลกระทบของไขมันทรานส์ต่อสุขภาพ

 • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนลงพุง
 • เพิ่มการอักเสบต่อร่างกาย
 • เพิ่มระดับของ LDL Cholesterol ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดเลวในร่างกาย และลดระดับ HDL Cholesterol ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดี

ฉะนั้นก่อนเลือกกินขนมกรุบกรอบจึงควรคำนึงถึงสุขภาพด้วย


Tag : สุขภาพ, ไขมันทรานส์

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed