Contributor

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  (คุณนุ่น)
อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail chatrapa@yahoo.com , chatrapa.hud@mahidol.ac.th 
  
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA)
ปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ California State University at Los Angeles (USA) 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA) และนักกำหนดอาหาร
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลที่ได้รับ
• นักเรียนดีเด่น National Dean’s  List (2006)
• The California Walnut Commission Award for outstanding researcher (2007)
• Stratmore’s WHO’S WHO Worldwide HONORS. Acceptance is granted to individuals who have exemplified leadership and achievement in their occupation, industry or profession. (2008)
• Merritt C. Horning Award for Outstanding Student Research (2009)
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
Postprandial effects of pecan nuts ingestion on plasma level of nutrients, polyphenolic compounds and biomarkers of antioxidant status in human volunteers
The Knowledge of Thai Herbal Medicine
โครงการ Feed for the Future ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทพีชชี่ วิลเลจ
การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
การศึกษาประโยชน์ทางสุขภาพของถั่วดาวอินคา
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 
ประสบการณ์การทำงาน
• นักเขียนประจำนิตยสาร Gourmet & Cuisine magazine
• นักกำหนดอาหาร Loma Linda Diabetes Treatment Center: Dietitian 
• Loma Linda University School of Public Health Department of Nutrition:    Research assistant 
• กรรมการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมป์
กรรมการชมรมโภชนวิทยา
• กรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวาระปี 2555-2558
วิทยาการงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ
 


Recent Post

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย...


ในยุคนี้ปัญหาของโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถือว่าเป็นปัญหาของคนในสังคมเมือง...

ทำความรู้จักภาวะไม่ทนต่อแอลกอฮอล์ (Alc...


หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Lactose Intolerance แปลว่าภาวะไม่ทนต่อน้ำตาลแล็กโทส แต่กับคำว่า Alcohol Intolerance หรือภาวะไม่ทนต่อแอลกอฮอล์ มีด้วยหรือและคืออ...

การดูคุณภาพของโปรตีน


ในกระแสที่คนหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มของโปรตีนมากขึ้น อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มของโปรตีนมีมากมายในท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกได้หลากหลาย แต่การจะ...

ความสำคัญของ "วิตามินดี" ที่มีผลต่อร่า...


จากการศึกษาในช่วงหลังมานี้จะพบว่านักวิจัยให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่องของ “วิตามินดี” ต่อระบบสุขภาพของร่างากาย และนักวิจัยได้พบกลไกใหม่ที่พบว่าในคนที่ข...