Contributor

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  (คุณนุ่น)
อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail chatrapa@yahoo.com , chatrapa.hud@mahidol.ac.th 
  
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA)
ปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ California State University at Los Angeles (USA) 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA) และนักกำหนดอาหาร
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลที่ได้รับ
• นักเรียนดีเด่น National Dean’s  List (2006)
• The California Walnut Commission Award for outstanding researcher (2007)
• Stratmore’s WHO’S WHO Worldwide HONORS. Acceptance is granted to individuals who have exemplified leadership and achievement in their occupation, industry or profession. (2008)
• Merritt C. Horning Award for Outstanding Student Research (2009)
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
Postprandial effects of pecan nuts ingestion on plasma level of nutrients, polyphenolic compounds and biomarkers of antioxidant status in human volunteers
The Knowledge of Thai Herbal Medicine
โครงการ Feed for the Future ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทพีชชี่ วิลเลจ
การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
การศึกษาประโยชน์ทางสุขภาพของถั่วดาวอินคา
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 
ประสบการณ์การทำงาน
• นักเขียนประจำนิตยสาร Gourmet & Cuisine magazine
• นักกำหนดอาหาร Loma Linda Diabetes Treatment Center: Dietitian 
• Loma Linda University School of Public Health Department of Nutrition:    Research assistant 
• กรรมการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมป์
กรรมการชมรมโภชนวิทยา
• กรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวาระปี 2555-2558
วิทยาการงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ
 


Recent Post

8 คุณภาพหลักที่ต้องใส่ใจก่อนเลือกซื้ออ...


ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั้นหากไม่สะอาดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น หากมีการปนเปื้อ...

อาหารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มความเ...


มะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้เซลล์มีขนาด มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวด...

การกินอาหารในรูปแบบของ 2:1:1 ไร้พุง ลด...


การกินอาหารในรูปแบบของ 2:1:1 หมายถึงการกำหนดปริมาณอาหารให้เหมาะสมโดยใช้จานอาหารในการควบคุมชนิดและปริมาณอาหารที่จะบริโภค ใช้จานกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ...

อาหารที่ช่วยบำบัดความวิตกกังวล


ในยุคนี้มีข่าวสารมากมายและการเข้าถึงข่าวสารต่างๆ ข้อมูลที่มาจากโลกโซเชียลซึ่งมีทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงล้วนทำให้เราเกิดความเครียด ตั้งแต่ต้นปีมีข...