Contributor

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  (คุณนุ่น)
อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail chatrapa@yahoo.com , chatrapa.hud@mahidol.ac.th 
  
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA)
ปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ California State University at Los Angeles (USA) 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA) และนักกำหนดอาหาร
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลที่ได้รับ
• นักเรียนดีเด่น National Dean’s  List (2006)
• The California Walnut Commission Award for outstanding researcher (2007)
• Stratmore’s WHO’S WHO Worldwide HONORS. Acceptance is granted to individuals who have exemplified leadership and achievement in their occupation, industry or profession. (2008)
• Merritt C. Horning Award for Outstanding Student Research (2009)
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
Postprandial effects of pecan nuts ingestion on plasma level of nutrients, polyphenolic compounds and biomarkers of antioxidant status in human volunteers
The Knowledge of Thai Herbal Medicine
โครงการ Feed for the Future ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทพีชชี่ วิลเลจ
การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
การศึกษาประโยชน์ทางสุขภาพของถั่วดาวอินคา
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 
ประสบการณ์การทำงาน
• นักเขียนประจำนิตยสาร Gourmet & Cuisine magazine
• นักกำหนดอาหาร Loma Linda Diabetes Treatment Center: Dietitian 
• Loma Linda University School of Public Health Department of Nutrition:    Research assistant 
• กรรมการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมป์
กรรมการชมรมโภชนวิทยา
• กรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวาระปี 2555-2558
วิทยาการงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ
 


Recent Post

ไข่แดงมีผลดี และผลเสียกับสุขภาพอย่างไร...


ปัจจุบันอาหารที่ได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่งคืออาหารและขนมกรุบกรอบที่มีส่วนผสมของ “ไข่แดงเค็ม”

ข้ามมื้ออาหารเช้าเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อ...


การกินอาหารเช้าเป็นหนึ่งในข้อแนะนำเพื่อการมีสุขภาพและโภชนาการที่ดี และหลากหลายสมาคมสมาพันธ์ทางสุขภาพต่างก็แนะนำและส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเ...

ตามกระแสการดื่มน้ำเซเลรี ดื่มอย่างไรให...


กระแสของการดื่มน้ำเซเลรีมาแรงมากๆ หลายคนได้ลองทำและดื่มแล้ว แต่ยังมีหลายคนที่อยากลองแต่ไม่แน่ใจหรือมีคำถามว่าน้ำเซเลรีคืออะไร มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ต้อ...

ข้าวโอ๊ตกับประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลาย...


ในยุคนี้ปัญหาของโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงถือว่าเป็นปัญหาของคนในสังคมเมือง...