Contributor

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  (คุณนุ่น)
อาจารย์ประจำ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail chatrapa@yahoo.com , chatrapa.hud@mahidol.ac.th 
  
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก: สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA)
ปริญญาโท: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ California State University at Los Angeles (USA) 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ Loma Linda University (USA) และนักกำหนดอาหาร
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รางวัลที่ได้รับ
• นักเรียนดีเด่น National Dean’s  List (2006)
• The California Walnut Commission Award for outstanding researcher (2007)
• Stratmore’s WHO’S WHO Worldwide HONORS. Acceptance is granted to individuals who have exemplified leadership and achievement in their occupation, industry or profession. (2008)
• Merritt C. Horning Award for Outstanding Student Research (2009)
 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
Postprandial effects of pecan nuts ingestion on plasma level of nutrients, polyphenolic compounds and biomarkers of antioxidant status in human volunteers
The Knowledge of Thai Herbal Medicine
โครงการ Feed for the Future ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับบริษัทพีชชี่ วิลเลจ
การพัฒนาสื่อการสอนสำหรับผู้สูงอายุชาวไทยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
การศึกษาประโยชน์ทางสุขภาพของถั่วดาวอินคา
สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1
 
ประสบการณ์การทำงาน
• นักเขียนประจำนิตยสาร Gourmet & Cuisine magazine
• นักกำหนดอาหาร Loma Linda Diabetes Treatment Center: Dietitian 
• Loma Linda University School of Public Health Department of Nutrition:    Research assistant 
• กรรมการมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในประบรมราชูปถัมป์
กรรมการชมรมโภชนวิทยา
• กรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวาระปี 2555-2558
วิทยาการงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ
 


Recent Post

แมกนีเซียมกับการนอนหลับที่มีประสิทธิภา...


หลายคนมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ นอนหลับไม่สนิท นอนหลับแล้วตื่นมากลางดึกและไม่สามารถนอนหลับได้ต่อ หรือนอนหลับๆ ตื่นๆ

สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนากา...


ส่วนใหญ่สารให้ความหวานที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Non-Nutritive Sweeteners) จะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทราย 100-1,000 เท่า ส่วนมากแล้วจะ...

ปฏิกิริยาออกซิเดชันในน้ำมันส่งผลต่อสุข...


มีคำถามให้กับนักกำหนดอาหารเกี่ยวกับการปรุงประกอบอาหารโดยใช้น้ำมันว่าหากน้ำมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร จะมีผลต่อการเกิดโร...

กินปิ้งย่างอย่างไรแล้วยังทำให้สุขภาพดี...


อาหารที่ผ่านการปิ้งย่างนั้นไม่ดีต่อสุขภาพเพราะทำให้ก่อเกิดเซลล์มะเร็งได้ และยังมีสารที่เกิดจากการไหม้ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทและสมองตามมา จึงทำให้หลายคน...