การเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 24 มิถุนายน 2567  165 Views
นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับที่ 287 เดือนมิถุนายน 2567

การเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์

เรามักจะพบคำแนะนำเชิงจิตวิทยาว่าให้มีความเป็นตัวของตัวเอง เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิต แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งนักเขียนชื่อดัง Napoleon Hill ได้ให้แนวทางของพฤติกรรมหรือนิสัยที่แสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเองไว้หลายข้อ จึงขอนำสาระสำคัญมาสรุปไว้เป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

 1. มีทัศนคติในทางบวกเสมอ ใช้ชีวิตตามหลักการและค่านิยมของตนเองอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ
 2. มีเป้าหมายหลักของชีวิต ตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและสามารถบรรลุได้
 3. มีความหนักแน่น สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทั้งในภาวะที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ
 4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง หาทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. ไม่ประมาท มีความระมัดระวังรอบคอบในการตัดสินใจและการกระทำต่างๆ
 6. ไม่บ่น หรือโอดครวญต่อสิ่งใดหรือผู้ใด หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็น
 7. ไม่กลัวหรือตื่นตระหนกต่อปัญหาทั้งปวง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ๆ
 8. รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือความล้มเหลวของตนเอง พยายามแปลงความพ่ายแพ้ให้เป็นทุน
 9. ระงับความพยาบาทต่อความผิดพลาดหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเอง ให้อภัยได้เร็ว
 10. ปฏิบัติตามมารยาทและการแสดงออกที่ดีในทุกๆ สถานการณ์ ตรงต่อเวลา และเชื่อถือได้
 11. ใช้วาจาสุภาพให้เกียรติกับทุกคน ไม่คุยโม้โอ้อวด หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหยาบหรือไม่สุภาพ
 12. แสดงความขอบคุณสำหรับความกรุณาที่ได้รับ พูดในสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผู้อื่น ไม่พูดร้ายหรือดูหมิ่นผู้ใด
 13. หลีกเลี่ยงการสมาคมกับบุคคลที่มีอิทธิพลในทางลบ
 14. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาและเข้าอกเข้าใจ ตั้งใจรับฟัง และคิดก่อนพูด
 15. มีมิตรภาพ ใจกว้างในการให้ ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 16. ไม่ถือสาต่อความผิดพลาดที่คนอื่นๆ ได้กระทำลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 17. ไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ จากความเดือดร้อนของผู้อื่น
 18. มองหาคุณค่าที่ดีในผู้อื่น และชื่นชมในความสำเร็จของพวกเขา
 19. เอาใจใส่ตนเอง มีวินัยในการจัดการเรื่องเวลา พลังความสามารถ และเงินทองอย่างสม่ำเสมอ
 20. มีความพอประมาณในการใช้ชีวิต แสดงความชื่นชมต่อสิ่งดีงามในชีวิตของตนเป็นกิจวัตร

จะเห็นได้ว่าการเป็นตัวของตัวเองอย่างสร้างสรรค์นั้น ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่มีจริยธรรม เช่น การซื่อตรงต่อตนเอง การคิดในเชิงบวก การรับผิดชอบต่อตนเอง และความกรุณาต่อผู้อื่น ลองสำรวจดูนะคะว่าข้อใดที่เราได้ทำอยู่แล้ว ข้อใดที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น และข้อใดที่ยังไม่ได้ทำ

การพัฒนาทัศนคติและนิสัยเหล่านี้จะส่งเสริมเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน


Tag: Last But Not Least

เรื่องโดย

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed