Global Wellness Summit (GWS) เปิดเผย 8 ทอปเทรนด์ในกลุ่มธุรกิจเวลเนสประจำปี 2019 ออกมาเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจ “เวลเนส” (Wellness) ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่มาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของเราให้สุขสบายขึ้น...