“อาหารเป็นพิษ” เป็นอาการท้องเดินหรืออุจาระร่วงที่เกิดได้กับคนทุกกลุ่มวัยในทุกๆ ฤดู สาเหตุหลักเนื่องมาจากบริโภคอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนจนทำให้เกิดอาการถ่ายท้อง...