จากทิศทางตลาดอาหารเพื่อสุขภาพส่งผลให้ธุรกิจที่ดำเนินกิจการด้านอาหารต่างปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเทรนด์ดังกล่าว รวมถึงบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยรายใหญ่ของประเทศไทยให้กับผู...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศความสำเร็จในความร่วมมือกับคู่ค้ายกระดับกระบวนการจัดหาบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า ได้รับการรับรองจาก "องค์กรจัดการด้านป่าไม้" (Forest Stewardship Council) ห...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) บูรณาการการศึกษารูปแบบใหม่ “เรียนร่วมกับการทำงาน” ผ่านโครงการ Co-Creation...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกมธ. การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยมีแนวป...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ควบคู่ไปกับตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศ...
นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม “KICK OFF ศูนย์การเรียนรู้ ป่าฉลาดพลาดไม่ได้” ร่วมกับ นายณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด...
นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคครั้งที่ 24 (Money Expo 2024) และนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงานฯ เยี่ยมชมบูธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร เดินหน้าบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและลดปัญหาขยะอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมขับเคลื่อน "ธนาคารอาหารของประเทศไทย" (Thailand's Food Bank)...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss & Waste) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โชว์ผลสำเร็จการลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการ...
“น้ำ” คือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง ทั้งใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำที่ดีย่อมทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ นวัตกรรม 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' นับเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำแบ...
การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนระดับประเทศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ได้ประกาศยกระดับการปฏิบัติการจัดการในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวง องค์กรปกคร...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดงานสื่อสารคู่ค้าพันธมิตรกว่า 600 ราย ในรูปแบบ On-site และ Online เปิดตัวโครงการ “ PARTNER TO GROW 2024…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน”...
คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด, คุณภาณุวัตร เนียมเปรม ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคุณเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บ...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2...
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังสถานประกอบการซีพีเอฟ ในพื้นที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า พร้อมปลูกต้นเข็มป่าเป็นแนวกันไฟยาว 200 เมตร ภายในสวนพฤกษศาสตร์พุแค...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร แหล่งที่มาของสินค้า...
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่เครือซีพี ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หนุนโภชนาการที่ดี สร้างคลังอาหารในโรงเรียน-ชุมชน มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู...
ด้วยต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบกับชาวชุมชน "บ้านธรรมชาติล่าง" ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มองเห็นโอกาสของพื้นที่ตั้ง แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาและอีกด้านติดทะเลอ่าวไทย แต่ที่นี่เป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทั้งชา...
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าหนุนเกษตรกรรายย่อย มากกว่า 5,500 รายทั่วประเทศ รับหน้าที่เป็นตลาดรับผลผลิตแทน ลดความเสี่ยงตลาดผันผวน เกษตรกรมีรายได้แน่นอน มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้-เทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย...
ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากของ “ความมั่นคงทางอาหาร” … คอนแทรคฟาร์มมิ่งเป็นระบบการผลิตสินค้าเกษตร ที่สนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต และมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง แบบไร้ความเสี่ยงด้านราค...