Tatsu ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณยุทธกล เจ้าของร้านที่อยากมีพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการผ่อนคลายความเครียดหลังเลิกงานได้มาสังสรรค์ดื่มกิน พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รวมถึงพ่อแม่รับลูกกลับจากโรงเรียนก็แวะมาน...