จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนมีเวลาหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเห็นได้จากปริมาณความต้องการสินค้า อาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดของผู้บริโภคยุคใหม่...