Peace Oriental Teahouse ร้านชาสเปเชียลตี้คุณภาพของเมืองไทย ผลงานสุดภูมิใจของ คุณธี ธีรชัย ลิมป์ไพฑูรย์ ผู้มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับชามาตั้งแต่วัยเด็ก...
ประเทศไทยมีแหล่งชาคุณภาพจำนวนมาก จึงไม่แปลกถ้าในกรุงเทพจะมีร้านชาดีๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งครั้งนี้เรารวบรวมร้านชาถึง 7 ร้านมาให้ทีเลิฟเวอร์ตามไปปักหมุดกันด้วยล่ะ จะมีร้านอะไรบ้างตามมาดูกัน...