“บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด เล็งเห็นความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในการแพร่ระบาดเชื้อไว้รัสโควิด 19 ที่เกิดกับประชาชน รวมทั้งต้องการสร้างขวัญกำลังใจที่ดี เพื่อให้ทุกคนได้สู้ต่อไป และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน...
บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ร่วมกับ บริษัท โปรไทย จำกัด และ AT center Bangkok เปิดงาน Imported Products from Korea...