โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคปลอกผ้านวมที่ปลดระวางการใช้งานจำนวน 100 ผืน

วันที่ 4 มกราคม 2564  426 Views

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคปลอกผ้านวมที่ปลดระวางการใช้งานจำนวน 100 ผืน

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ร่วมมือกับบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมปลอกผ้านวม (Duvet) ของโรงแรมที่ปลดระวางการใช้งานและยังคงสภาพดีส่งมอบให้กับมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ เพื่อนำไปแปรสภาพตัดเย็บเป็นชิ้นงานต่างๆที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่เช่น หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูที่นอนและอื่นๆอีกมากมาย

การบริจาคปลอกผ้านวมที่ใช้แล้วเหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ถึงสามช่องทาง ประการแรกคือช่วยให้โรงแรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่นำผ้าที่ใช้แล้วไปฝังกลบกลายเป็นเศษขยะ พร้อมเป็นแหล่งจัดหารายได้เสริมและเพิ่มทักษะในการดำรงชีวิตให้กับสตรีผู้ด้อยโอกาสในมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้คนในชุมชนสามารถนำหน้ากากอนามัยหรือชิ้นงานประเภทอื่นๆมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

แผนกแม่บ้านของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ได้ทำการคัดเลือกปลอกผ้านวมที่ปลดระวางการใช้งานและยังคงสภาพดี ส่งต่อไปยังมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิลผลิตออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ๆที่สร้างประโยชน์ในหลากหลายช่องทาง

โครงการ ‘ผ้าลินินเพื่อชีวิต’ (Linens For Life ™) ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนครอบครัวที่มีความยากจนจากความร่วมมือของกลุ่มโรงแรมพันธมิตรต่างๆ และจากแนวความคิดของโครงการนี้ทำให้มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ สามารถฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่สตรีผู้ด้อยโอกาสในการนำผ้าที่ได้รับบริจาคมาแปรสภาพเป็นชิ้นงานใหม่ที่สามารถนำมาขายเพื่อเป็นรายได้ในการจุนเจือตนเองและครอบครัว ขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้โรงแรมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนคนในชุมชนได้หลากหลายช่องทาง เช่น การไม่นำผ้าที่ใช้แล้วไปทำลายทิ้งด้วยการฝังกลบหรือเผา และนำผ้าที่ได้รับบริจาคมาผลิตเป็นของใช้ชิ้นใหม่ที่มีมูลค่าหรือเรียกว่ากระบวนการ ‘อัพไซเคิล’ (upcycle) พร้อมให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้สูญเสียจากภัยธรรมชาติ ผู้ลี้ภัย สตรีที่ถูกช่วยเหลือจากการค้าประเวณีหรือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

สำหรับปลอกผ้านวมที่ถูกคัดเลือกและส่งมอบให้กับมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ จะถูกนำมาแปรสภาพเป็นหน้ากากอนามัยและชิ้นงานอื่นๆเพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้นำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ทางมูลนิธิฯสามารถจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะสตรีและเด็ก

มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ ได้จัดฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเย็บผ้าและการใช้จักรเย็บผ้าให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้เพิ่มทักษะทางอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมเสริมสร้างรายได้ในขณะที่ส่งบุตรไปยังศูนย์รับเลี้ยงและสอนเด็กในระหว่างวัน

“ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโรงแรมสยามเคมปินสกี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงแรมมีแนวทางในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และผมในฐานะตัวแทนโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) และมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญในการร่วมทำความดีตอบแทนสังคมและในขณะเดียวกันก็แสดงถึงพลังในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

สินค้าที่ถูกนำมาแปรสภาพและผลิตออกมาเป็นชิ้นงานใหม่ เช่น หน้ากากอนามัย ได้ถูกออกแบบและผลิตโดยสตรีผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล กรุงเทพฯ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์ในหลากหลายช่องทาง เช่น เพิ่มทักษะการเรียนรู้ในการเย็บปักถักร้อย เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เพิ่มโอกาสในการเข้าสังคมและเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพ เป็นต้น


Tag : โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed