มอบความสุขที่ควรค่าแก่คนพิเศษด้วยชุดของขวัญปีใหม่ดอยคำ 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  945 Views

จากที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรณรงค์ให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย เพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง สินค้าโอทอป เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในชนบทส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา “ดอยคำ” และเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และ  ต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการสานต่อจากพระบรมราโชบายของพระองค์ท่าน คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา “ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ พระราชทานดอยคำไว้ในแง่ของการพัฒนาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรรมในเมืองไทย ให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแนวทางของท่านทำมาได้จวบจนปัจจุบันนี้ และในอนาคตสืบไป”

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยการสนับสนุนกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่มาจากผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรไทย เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ โดยสามารถสั่งซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา ร้านโครงการหลวง ร้านตัวแทนจำหน่าย และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษจากดอยคำ
• ผ่านช่องทาง LINE@: http://bit.ly/2QbPLrC
• INSTAGRAM: http://bit.ly/2Q9Ql9
• TWITTER: http://bit.ly/2CvImkg
• www.doikham.co.th

 


Tag : เทศกาลปีใหม่, ดอยคำ, กระเช้าปีใหม่

ความคิดเห็น

Editor’s Pick

Recent

Most Viewed